Privacy Policy | YEOWANG

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถจัดเก็บและเข้าถึงได้
– ชื่อ-นามสกุล
– ที่อยู่
– อีเมล์
– เบอร์โทรศัพท์
– เอกสารรับรองสิทธิ์ของแพทย์
ทางบริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเฉพาะเมื่อกฎหมายอนุญาตให้เท่านั้น โดยทั่วไปจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ดังนี้
o ในกรณีที่บริษัทฯต้องทำสัญญาซื้อขาย
o ในกรณีที่บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฏหมายหรือข้อบังคับ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 ทางบริษัทฯจะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้าเป็นผู้ร้องขอ และให้ความยินยอมให้บริษัทฯดำเนินการได้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการของบริษัทฯให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ดำเนินงานกับบริษัทฯ หรือดำเนินการในนามของบริษัทฯ ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน ในบางกรณี บริษัทฯอาจดำเนินการนโยบายการตลาดหรือโฆษณาส่งเสริมบริการร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ บริษัทฯจึงสงวนสิทธิในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่าลูกค้าได้ใช้บริการกับบริษัทฯแล้ว

การเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทฯจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากการให้บริการ หรือเท่าที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โปรแกรมหรือ ระบบของบริษัทฯอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ บริษัทฯต้องการให้ลูกค้าสบายใจและมั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และแบบแสดงรายการที่ลูกค้ากรอกไว้ให้บริษัทฯ ทางลูกค้าผู้ใช้งานโปรแกรมมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของลูกค้าเช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของลูกค้าได้ไม่ว่าทางใด

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล : 5 ปี

3. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลไปยังฐานข้อมูลโดยผ่าน HTTPS ซึ่งถือโปรโตคอลการสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่
ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
กับเว็บไซต์

4. ข้อมูลจัดเก็บที่ใด : Server ตั้งอยู่ ณ CSloxinfo Internet Data Center ชั้น 16 อาคาร กสท โทรคมนาคม
บางรัก ซึ่งบริหารงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัทซีเอส ล็อคอินโฟร์ จำกัด มหาชน อาคารดังกล่าวยังเป็น
ที่ตั้งของระบบ International Internet Gateway (IIG) และ National Internet Exchange (NIX) ของบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของศูนย์กลางของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของประเทศ
โดยมีบริการมายาวนานกว่า 10 ปีทำให้เชื่อมต่อ Internet ต่างประเทศ เร็วกว่าทุกที่

5. การแชร์ข้อมูล ปัจจุบันและอนาคต : ไม่มีการแชร์ข้อมูลใดๆ

6. ช่องทางการติดต่อ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลร้านค้าจัดเก็บ
– ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามายังบริษัทเพื่อแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนตัวได้
โดยมีผลหลังยื่นความจำนงภายใน 24 ชั่วโมง

7. ข้อมูลและช่องทางสำหรับติดต่อร้านค้า
– วันเวลาทำการของบริษัทฯ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.